च्व., च्व., च्व… ज्ञानी नानी … आउ.. आउप्रतिक्रिया दिनुहोस्