डडेल्धुरा जिल्लाअमरगढी नगरपालिका
मेयर उप मेयर
अमरगढी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अमरगढी वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम नगरपालिका
मेयर उप मेयर
परशुराम वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परशुराम वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
अलिताल वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अलिताल वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भागेश्वर गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
भागेश्वर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भागेश्वर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भागेश्वर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भागेश्वर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भागेश्वर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नवदुर्गा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
नवदुर्गा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नवदुर्गा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नवदुर्गा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नवदुर्गा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
नवदुर्गा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अजयमेरु गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
अजयमेरु वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अजयमेरु वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अजयमेरु वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अजयमेरु वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अजयमेरु वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अजयमेरु वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गन्यापधुरा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
गन्यापधुरा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गन्यापधुरा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गन्यापधुरा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गन्यापधुरा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गन्यापधुरा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्