रौतहट जिल्लाचन्द्रपुर नगरपालिका
मेयर उप मेयर
चन्द्रपुर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
चन्द्रपुर वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा नगरपालिका
मेयर उप मेयर
गरुडा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गरुडा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर नगरपालिका
मेयर उप मेयर
गौर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौर वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बौधीमाई गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
बौधीमाई वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बौधीमाई वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बौधीमाई वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बौधीमाई वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बौधीमाई वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बौधीमाई वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बौधीमाई वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
बृन्दावन वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बृन्दावन वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवाही गोनाही गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
देवाही गोनाही वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवाही गोनाही वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवाही गोनाही वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवाही गोनाही वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवाही गोनाही वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवाही गोनाही वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवाही गोनाही वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
दुर्गा भगवती वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
दुर्गा भगवती वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गढीमाई गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
गढीमाई वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गढीमाई वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गढीमाई वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गढीमाई वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गढीमाई वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गढीमाई वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गढीमाई वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
गुजरा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गुजरा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
कटहरिया वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कटहरिया वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
माधव नारायण वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माधव नारायण वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मौलापुर गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
मौलापुर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मौलापुर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मौलापुर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मौलापुर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मौलापुर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मौलापुर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मौलापुर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फतुवाबिजयपुर गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
फतुवाबिजयपुर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फतुवाबिजयपुर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फतुवाबिजयपुर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फतुवाबिजयपुर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फतुवाबिजयपुर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
ईशनाथ वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
ईशनाथ वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
परोहा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परोहा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
राजपुर गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
राजपुर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
राजपुर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
राजपुर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
राजपुर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
राजपुर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
राजपुर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
राजपुर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्