महोतरी जिल्लाजलेश्वर नगरपालिका
मेयर उप मेयर
जलेश्वर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जलेश्वर वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास नगरपालिका
मेयर उप मेयर
बर्दिबास वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बर्दिबास वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला नगरपालिका
मेयर उप मेयर
गौशाला वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
गौशाला वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
एकडारा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
एकडारा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
सोनमा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सोनमा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
साम्सी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
साम्सी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
साम्सी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
साम्सी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
साम्सी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
साम्सी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
साम्सी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
साम्सी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लोहरपट्टी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
लोहरपट्टी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लोहरपट्टी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लोहरपट्टी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लोहरपट्टी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लोहरपट्टी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लोहरपट्टी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
लोहरपट्टी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामगोपालपुर गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
रामगोपालपुर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामगोपालपुर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामगोपालपुर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामगोपालपुर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामगोपालपुर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामगोपालपुर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महोत्तरी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
महोत्तरी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महोत्तरी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महोत्तरी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महोत्तरी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महोत्तरी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महोत्तरी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
मनरा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मनरा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मटिहानी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
मटिहानी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मटिहानी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मटिहानी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मटिहानी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मटिहानी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
मटिहानी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
भँगाहा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
भँगाहा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बलवा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
बलवा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बलवा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बलवा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बलवा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बलवा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बलवा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बलवा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पिपरा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
पिपरा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पिपरा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पिपरा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पिपरा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पिपरा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पिपरा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पिपरा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
औरही गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
औरही वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
औरही वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
औरही वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
औरही वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
औरही वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
औरही वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
औरही वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्