बारा जिल्लाकलैया उपमहानगरपालिका
मेयर उप मेयर
कलैया वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. १९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २१
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कलैया वडा नं. २७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
मेयर उप मेयर
जीतपुरसिमरा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. १९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. २०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. २१
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. २२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
जीतपुरसिमरा वडा नं. २३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी नगरपालिका
मेयर उप मेयर
कोल्हवी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
कोल्हवी वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ नगरपालिका
मेयर उप मेयर
निजगढ वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निजगढ वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई नगरपालिका
मेयर उप मेयर
महागढीमाई वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
महागढीमाई वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ नगरपालिका
मेयर उप मेयर
सिम्रौनगढ वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सिम्रौनगढ वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
आदर्श कोटवाल वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आदर्श कोटवाल वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
करैयामाई वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
करैयामाई वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवताल गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
देवताल वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवताल वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवताल वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवताल वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवताल वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवताल वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
देवताल वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
पचरौता वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पचरौता वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
परवानीपुर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
परवानीपुर वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रसौनी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
प्रसौनी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रसौनी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रसौनी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रसौनी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रसौनी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रसौनी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रसौनी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
फेटा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
फेटा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बारागढी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
बारागढी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बारागढी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बारागढी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बारागढी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बारागढी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बारागढी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
सुवर्ण वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
सुवर्ण वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्